Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lutego 2019 12:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu i kultury fizycznej

Wyniki otwartego konkursu pn. "Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2019 na terenie Miasta i Gminy Gąbin"

Dot. Konkursu ofert na dotację z zakresu sportu i kultury fizycznej – „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Gąbin”

Informujemy, iż została Państwu przyznana dotacja w ramach ww. Zadania. Przyznane kwoty wynikają z oceny wniosku, m.in. w zakresie realizacji zadania, znaczenia zadania dla społeczności lokalnej, jakości zadania, środków własnych bądź pozyskanych z funduszy zewnętrznych w odniesieniu do łącznej kwoty przeznaczonej na realizacją zadania, świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji.

W związku z tym, że przyznane kwoty różni się od wnioskowanych, zwracamy się z prośbą o uaktualnienie i uszczegółowienie kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego (załącznik do ogłoszenia wyników konkursowych – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Gąbin). Jeśli uważają Państwo, że w zaistniałej sytuacji zadanie publiczne nie może zostać zrealizowane, rezygnacja z realizacji zadania musi zostać złożona na piśmie i być podpisana przez osoby uprawnione.

Dokumenty należy dostarczyć w najszybszym możliwym terminie do Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie, pok. nr 3.

Przypominamy, iż przy sporządzaniu korekty kosztorysu należy pamiętać, że:

  • niedopuszczalne jest zmniejszenie zaoferowanego wkładu własnego;
  • nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np. w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
  • wkład własny może ulec zwiększeniu, jednak nie jest to obligatoryjne;
  • można usunąć jakąś pozycję z kosztorysu, jednak nie może to być wydatek kluczowy dla zrealizowania zadania;

Umowy zostaną podpisane po dostarczeniu uaktualnionego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego oraz jego pozytywnej weryfikacji pod względem merytorycznym oraz formalnym. O gotowości do podpisania umowy zostaną Państwo poinformowani drogą telefoniczną.

Przypominamy, iż:

Koszty merytoryczne - to koszty realizacji poszczególnych zadań (usług), które Oferent zamierza realizować w ramach projektu, a które są bezpośrednio związane z danym zadaniem (m.in. trenerów, ekspertów, artystów, koszt wynajmu sali, koszt druku publikacji).

Koszty obsługi zadania publicznego - stanowią tę część kosztów Oferenta, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania lub usługi, będących wynikiem realizowanego zadania. W szczególności koszty obsługi mogą obejmować:

1) koszty zarządu (m.in. koordynacja projektu, obsługa księgowa projektu);

2) opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych);

3) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę oraz inne media;

4) usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe;

5) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek) zużytych na potrzeby projektu;

6) środki do utrzymania czystości pomieszczeń.

Inne koszty - obejmują pozostałe wydatki, w tym koszty wyposażenia i promocji

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie