Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 kwietnia 2019 12:53 | wersja 3 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Małe Granty 2019

Od 1 marca 2019 roku obowiązuje nowy wzór oferty zgodny z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 r.


Tryb pozakonkursowy „małe granty” w Mieście i Gminie Gąbin

-Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

-Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Gąbin poza otwartymi konkursami ofert.

-W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).

-Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy.


Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu „małych grantów”:

-Należy złożyć ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

-Oferta musi dotyczyć zadań wyszczególnionych w Programie Współpracy Miasta I Gminy Gąbin Z Organizacjami Pozarządowymi I Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2019 (§10), mających charakter lokalny lub regionalny (terytorium Miasta i Gminy Gąbin, względnie regionu).

-Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

-Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.

-Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Przydatne informacje:

-Zaleca się, aby oferta była wypełniona komputerowo. W przypadku ręcznego wypełniania, ofertę należy uzupełnić w sposób czytelny drukowanymi literami.

-Zaleca się złożenie oferty min. 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.

-Nabór ofert w ramach „małych grantów” odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).

-W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

-W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.

-Organem administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.

-Oferty należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin:

osobiście w Biurze Podawczy w godzinach 7.30 – 15.30 z dopiskiem MAŁY GRANT:

pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary Rynek 16, 09 – 530 Gąbin z dopiskiem MAŁY GRANT


Tryb postępowania:

I. Ocena realizacji zadania publicznego

Inspektor ds. Organizacji Pozarządowych dokonuje oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w trybie „małych grantów” wg kart oceny (załączniki 1 i 2);

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin podejmuje decyzję co do celowości realizacji zadania, posiłkując się oceną przekazaną przez Inspektora ds. Organizacji Pozarządowych;

W przypadku uznania celowości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu zamieszczone zostaje "Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Załącznik 3);

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP może zgłaszać uwagi dotyczące oferty (załącznik 4). Uwagi rozpatrywane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin;

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Obowiązki organizacji po zakończeniu realizacji zadania:

Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie:

do ofert złożonych od dnia 1 marca 2019 r. na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku. (załącznik)

Kontakt:

tel. (24) 267-41-70
e-mail: w.olszewski@gabin.pl

Podstawa prawna trybu pozakonkursowego „Małe Granty”

art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm)

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dn. 08 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla rozpatrzenia których właściwy jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.


W załącznikach dostępny jest przykładowy wzór wypełnionej oferty wraz z objaśnieniami oraz przykładowy wzór wypełnionego sprawozdania.

W załącznikach dostępna jest klauzula informacyjna RODO - do zapoznania.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie