Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 stycznia 2019 11:43 | wersja 3 | Ten dokument ma 7 załączników 7

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek wynikający z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– zwanego RODO uprzejmie informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin jest Pani Mariola Świerzyńska, adres e-mail: iod@gabin.pl

(zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie).

W Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin Państwa dane osobowe przetwarza się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w celu:

1) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;

2) realizacji umów, których stroną jest Miasto i Gmina bądź Urząd;

3) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej, dobrowolnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. W pewnych sytuacjach niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast nie będą one profilowane oraz przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy ustaw stanowią inaczej.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody.

Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie