Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 kwietnia 2014 14:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja w sprawie sposobu głosowania

Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin

I N F O R M A C J A

1. Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzone w dniu 25 maja 2014 r.

2. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 700– 2100

3. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin stanowiące załącznik Nr 1 do informacji.

4. Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy w terminie do dnia 11 maja 2014 r.,głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje.

Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

5. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym także przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego burmistrzowi najpóźniej do dnia 04 maja 2014 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej.

Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania, karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony do wyborcy wyłącznie do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

6.Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania w lokalu przy użyciu nakładek należy zgłaszać burmistrzowi najpóźniej do dnia 11 maja 2014 r.

7.Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do burmistrza miasta i gminy najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r., składając pisemny wniosek. Wniosek można złożyć w Urzędzie MiG Gąbin w pok. Nr 6w godzinach pracy urzędu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-15:30, środa 10:00-18:00 lub telefonicznie Nr tel. 24 267 41 67 fax – u 24 277 12 56.

Burmistrz
Miasta i Gminy Gąbin

/-/ Krzysztof Jadczak

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie