Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 stycznia 2016 12:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GĄBIN OGŁASZA IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2145/3 w miejscowości Gąbin


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GĄBIN OGŁASZA

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 2145/3 w miejscowości Gąbin


Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działki budowlanej, niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin położonej w obrębie Miasta Gąbin, gmina Gąbin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 2145/3 o pow. 0,0942 ha położona przy ul. Złotej.

Cena wywoławcza brutto wynosi 49 926,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 00/100).

Uzbrojenie terenu : energia elektryczna, wodociąg, gaz ziemny oraz kanalizacja usytuowane są w odległości ok 200m.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gąbin przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.

Nieruchomość nie jest obciążona.

Dla nieruchomości prowadzona jest KW PL1G/00031566/7 przez Sąd Rejonowy w Gostyninie.

Postąpienie minimalne w licytacji ustalone zostanie przez uczestników przetargu, jednakże nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 23 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5 000,00 zł w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie lub na konto Gminy: PKO BP II O/Płock 08 1020 1592 0000 2102 0231 8764 najpóźniej do dnia 17 marca 2016r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie

zwrócone, po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Miasta i Gminy Gąbin w przypadku, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje na temat nieruchomości i przetargu udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, pokój nr 2, codziennie w godzinach urzędowania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urzad Miasta i Gminy Gabin

Logowanie